Egészségkutatás 2017 nyereményjáték
- nyereményjáték részvételi feltételek -
(„Szabályzat”)
2017. augusztus 8. napjától hatályos

A Plenaris Services Kft. (székhely: 2097 Pilisborosjenő, Kavics utca 12. cégjegyzékszám: 13-09-187483 ) „Egészségkutatás 2017” megnevezéssel promóciós játékot („Játék”) indít, az itt megadott feltételekkel.

 1. A Játék megnevezése
  1. A Játék elnevezése: „Egészségkutatás 2017”
 2. A Játék szervezője („Szervező”) és lebonyolítója („Lebonyolító”)
  1. A Játék szervezője: a Plenaris Services Kft. (székhely: 2097 Pilisborosjenő, Kavics utca 12. cégjegyzékszám: 13-09-187483 adószám: 25962587-2-13 , mint adatkezelő).
 3. A Játék időtartama:
  1. 2017. 08.08. 0:00 óra – 2017. október 20. 24:00 óra
 4. A sorsolás időpontja és helyszíne
  1. Sorsolás időpontja: 2017. október 26. 14.00 óra.
  2. Sorsolás időpontja:A nyeremény sorsolása a Plenaris Services Kft. székhelyén történik.
 5. Részvételi feltételek
  1. A Játékban való részvételre az a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes, 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy jogosult, aki az alább meghatározott valamennyi feltételnek együttesen, kivétel nélkül megfelel (a továbbiakban Résztvevő).
   • Aki a jelen Szabályzat 3. pontjában meghatározott időtartam alatt a
   • www.egeszsegkutatas2017.hu weboldalon (a továbbiakban weboldal) regisztrál és
   • megadja a következő valós adatait: teljes név, e-mail cím, születési dátum, irányítószám, telefonszám, és
   • a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja a jelen Szabályzatot és a vonatkozó Adatkezelési tájékoztatót, és ezzel hozzájárul személyes adatainak közvetlen üzletszerzési célú megkeresések céljából történő kezeléséhez. Az egyes nyeremények esetében a direkt marketing célú adatkezelési hozzájárulást külön-külön, az adatkezelési tájékoztatóban és a weboldalon megnevezett társaságok részére szükséges megadni az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint. A hozzájárulás csak abban az esetben kötelező, ha a játékos az adott nyeremény sorolásán részt kíván venni.
  2. A sorsoláson egy személy csak egyszer regisztrálhat. Többszörös regisztráció esetén a Szervező a Résztvevő első regisztrációját követő összes többi regisztrációját törli, és ezzel kizárja azok vonatkozásában a Játékból és a sorsolásból.
  3. A regisztráció ingyenes. A Résztvevő a regisztrációval elfogadja a jelen Szabályzatot és az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.
  4. A Játékban a regisztrációval, kérdőív(ek) kitöltésével és a játék megosztásával lehet a sorsoláson részt venni a 6.pont alatti nyeremények megnyerése érdekében.
 6. Nyeremény
  1. A Szervező az 5.1 és 5.2 pontban meghatározott valamennyi feltételnek hiánytalanul megfelelő Résztvevők között az alábbiak közül a regisztrációkor választható általános nyeremények egyikét sorsolja ki:
   • 1 db. 300.000 Ft értékű Media Markt utalványt.
   • 1 db. 300.000 Ft értékű Tesco utalványt
   • 1 db. 300.000 Ft értékű utazás kupont
  2. Bónusz nyeremények: Az a Résztvevő, aki a bónusz kérdőívet is kitöltötte, esélyessé válik a weboldalon általa kiválasztott bónusz nyeremény megnyerésére is.
  3. Az 1-es számú bónusz kérdőív kitöltésekor választható bónusz nyeremények az alábbiak:
   • 1 db. 50.000Ft értékű Douglas ajándékkártya
   • 1 db. 50.000Ft értékű páros spa masszázs
   • 1 db. 50.000Ft értékű Nespresso kávéfőző
  4. A 2-es számú bónusz kérdőív kitöltésekor választható bónusz nyeremények az alábbiak:
   • 50.000Ft értékű DM utalvány
   • 50.000Ft értékű Bookline utalvány
   • 50.000Ft értékű welness utalvány
  5. A 3-as számú bónusz kérdőív kitöltésekor választható bónusz nyeremények az alábbiak:
   • 25.000Ft értékű Tchibo ajándékkártya
   • 25.000Ft értékű Rossmann ajándékkártya
   • 24.600Ft értékű Feldobox vacsora utalvány
  6. A Játékot megosztók nyereménye: Az a Résztvevő, aki a Facebook közösségi portálon megosztja a nyereményjáték hirdetését, további 50.000 Ft-os készpénzt nyerhet.
 7. A sorsolás menete
  1. A sorsolás számítógépes programmal véletlen szám generálással, a Szabályzatnak megfelelő Résztvevő azonosítására szolgáló email cím kisorsolásával zajlik, mely a Részvevők listájából véletlenszerűen kiválaszt 3 nyertest minden nyeremény csoport (7.1.-7.3.-7.4, 7-5) vonatkozásában, azaz összesen 1 nyertest az általános nyereményekre, illetve 1 nyertest az 1-es számú bónusz kérdőívet kitöltők között, 1 nyertest a 2-es számú bónusz kérdőívet kitöltők között, 1 nyertest a 3-as számú bónusz kérdőívet kitöltők között, illetve 1 nyertest a nyereményjátékot megosztók között.
   • A nyertesek sorsolását követően Szervező minden nyeremény vonatkozásában 1 darab pótnyertest is kisorsol.
   • A pótnyertes akkor lesz jogosult a nyeremény átvételére, amennyiben az adott nyeremény vonatkozásában a nyertes a részére biztosított 30 napos határidőben a nyereményt nem veszi át. A Résztvevők azt a nyereményt nyerhetik meg, amelyet a regisztrációkor, illetve a bónusz kérdőív kitöltésekor kiválasztottak.
 8. A nyertesek értesítése
  1. A nyerteseket, illetve a pótnyerteseket a nyereményre való jogosulttá válásuktól számított 5 napon belül a Szervező a regisztráció során megadott telefonon értesíti, egyben tájékoztatja a nyeremény átvételének részleteiről. A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget és emiatt vagy az általa megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása miatt a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A nyertes a nyeremény átvételére a nyereményre való jogosulttá válás időpontjától számított 30 napon belül jogosult. A 30 napos határidőn túl a nyertes a nyereményre jogszerűen nem tarthat igényt. Ugyanezen szabályok vonatkoznak a pótnyertesre is.
 9. Egyéb rendelkezések
  1. A nyeremény visszautasítható.
  2. A nyeremény másra átruházható, azonban készpénzre, illetve más nyereményre nem váltható.
  3. A nyeremény után a Szervező teljes egészében átvállalja a nyertestől a vonatkozó jogszabályokban előírt adó-, illetve járulékfizetési kötelezettséget, melyről szóló szükséges igazolást a nyertes részére a nyereménnyel együtt átad.
 10. Amennyiben a nyereményt az átadásra nyitva álló időn belül nem veszi át a nyertes, illetve a pótnyertes, úgy a nyeremény forgalmi értékét a Szervező köteles játékadó címen bevallani és a nyeremény átvételére nyitva álló határidő lejártát követően a központi költségvetésbe befizetni.
 11. A nyereményjátékból kizárható:
  1. aki a jelen szabályzat rendelkezéseit megszegi;
  2. aki nem valós vagy harmadik személy adatait adja meg a nyereményjáték során,
  3. aki a játék során korábban megadott email címmel vesz részt a nyereményjátékban.
 12. A nyereményjátékból továbbá ki vannak zárva a Szervezővel munka-, megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint a felsorolt személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói.
 13. A nyereményjátékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét. A nyereményjátékban való részvétel tétfizetéshez, vásárláshoz nem kötött, így a nyereményjáték nem minősül a hivatkozott törvény szerinti szerencsejátéknak, az sem engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező tevékenysége nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
 14. A Résztvevő köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. Szervező nem vállal felelősséget az olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Résztvevő nem a kellő körültekintéssel járt el a nyereményjátékban való részvétel során.
 15. Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a nyereményjáték tisztaságáért, jelen részvételi feltétlek szerinti lefolyásáért.
 16. Szervező fenntartja a jogot a nyereményjáték megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a nyereményjátékot, erről emailben tájékoztatják a Résztvevőket.
 17. A nyereményjátékra a magyar jogszabályok az irányadók és a nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
 18. A Játékhoz kapcsolódó jognyilatkozatok, hozzájárulás visszavonása
  1. A Játékban való részvétellel a résztvevő személyek hozzájárulnak ahhoz, hogy:
   • a regisztráció során megadott személyes adataikat az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottaknak megfelelően kezeljék;
   • a nyereményre való jogosultság esetében nevüket és lakcímüket (kizárólag a település nevét) a Szervező a honlapján, a Játék honlapján, nyilvánosságra hozza a játék lezárást követő 1 évig.
   • a nyeremény átadásáról kép-, hang - és filmfelvétel készüljön, egyben hozzájárulnak ezen felvételek akár egészének, akár részleteinek későbbi reklám-promócióhoz történő felhasználásához idő – és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül 5 évig.
  2. Résztvevő a Játékban való részvétellel a jelen Szabályzatban meghatározott valamennyi feltételt tudomásul veszik és a Szabályzatát magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  3. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését, vagy az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint a közvetlen üzleti célból történő megkereséshez, a meghatározott társaságokhoz való adattovábbításhoz megadott hozzájárulásának visszavonását a nyereményjáték lezárása előtt kérelmezi.
  4. A Résztvevő a részvételi hozzájárulását bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen vonhatja vissza:
   • írásban az Plenaris Services Kft. 2097 Pilisborosjenő, Kavics utca 12. címre küldött levél formájában vagy
   • elektronikus úton egeszsegkutatas2017@gmail.com címre küldött e-mailben.
   • A visszavonó nyilatkozatot a Szervező és a Lebonyolító 8 munkanapon belül dolgozza fel.
  5. A visszavonó nyilatkozatnak a Résztvevő nevét és email címét kell tartalmaznia.
  6. A megadott adatokat a Szervező az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

A Játékhoz kapcsolódó Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-125909/2017.

A Játékkal, illetve a jelen részvételi feltételekben foglaltakkal kapcsolatosan az egeszsegkutatas2017@gmail.com e-mail címen érdeklődhet.

A Szabályzat közzététele a www.egeszsegkutatas2017.hu honlapon történik. A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot indokolt esetben módosítsa. A megváltoztatott szabályzatot azonnal közzéteszi www.egeszsegkutatas2017.hu honlapon, a korábbi szabályzattal azonos helyen és módon.