Adatkezelési tájékoztató

A Plenaris Services Kft. (székhely: 2097 Pilisborosjenő, Kavics utca 12. cégjegyzékszám: 13-09-187483), a továbbiakban a „Szervező” mint adatkezelő, tiszteletben tartja az Ön személyes adataihoz fűződő jogait, és mindent megtesz az adatvédelmi jogszabályok előírásainak betartása érdekében. 

Az Adatkezelési tájékoztató célja, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy hogyan használjuk fel az „Egészségkutatás 2017” elnevezésű nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték) során birtokunkba kerülő személyes adatait, kihez jutathat el az Ön személyes adata és hogy Önt milyen jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatban.

A regisztráció és a részvétel, valamint ezzel kapcsolatban az adatok megadása önkéntes, ezért az adatok megadása előtt kérjük, mérlegelje az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat!

Az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés jogalapja minden felvett adat esetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása. A tájékoztató alapján az Ön alábbi adatait kezeljük:

Kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Vezetéknév és Keresztnév,
Email cím,
Telefonszám,
Lakóhely irányítószáma,
Születési dátum.
Adatkezelési azonosító: NAIH-125909/2017.
A megadott adatok kezelésének célja az „Egészségkutatás 2017”néven szervezett nyereményjátékban való részvétel biztosítása. A nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatokat a sorsolást követően töröljük.
A regisztrációt megelőzően feltett kérdésekre adott válaszok. A nyereményjáték szervezésében részt vevő NN Biztosító Zrt. ezen adatok alapján tudja direkt marketing célú üzenetet személyre szabni. Az adatokat Adatkezelő csak addig kezeli, amíg azt az NN Biztosító Zrt. számára átadja.
A regisztrációs űrlapon feltett

Tudtad, hogy lakáscélú megtakarításaidat az állam 30%-al, maximum évi 72 000 forinttal támogatja?
Kérdésre az alábbi választ adó személyek:
Szeretnék ingyenes telefonos tájékoztatást kérni az állami támogatás lehetőségéről.” választ adó érintettek

Azonnal költöznél? Tudtad, hogy ehhez fix kamatozású, állami támogatott hitelt is felvehetsz?
Kérdésre az alábbi választ adó személyek:
Tervezem a költözést, érdekelne az államilag támogatott hitel.

alábbi adatai :
Név
E-mail cím
Mobil telefonszám
Irányítószám
Születési dátum (év/hónap/nap)
Regisztráció időpontja (év/hónap/nap/óra/perc/másodperc)
IP cím

NAIH-125891/2017.
Az adtok kezelésének célja a Fundamenta Lakáskassza Zrt. számára adatbázis építése a válaszok alapján és direkt marketing célú megkereséshez hozzájárulás biztosítása.

Az adatátadás feltétele a Fundamenta Lakáskassza Zrt. számára adott külön hozzájárulás, amit a nyereményjáték internetes felületén lehet megadni és a megjelölt válaszok adása.
Az adatokat Adatkezelő csak a nyereményjáték lezárását követő 60 napig, vagy ha ez korábbi időpontra esik, az Ön hozzájárulásának visszavonásáig tárolja, az adatokat Adatkezelő a Fundamenta Lakáskassza Zrt számára ezen időtartam alatt adja át.

A Funadamenta Lakáskassza Zrt. az Ön hozzájárulásának visszavonásáig tárolja és kezeli az adatokat.
Érintett alábbi adatai:
Név
E-mail cím

Irányítószám
Születési dátum (év/hónap/nap)
Regisztráció időpontja (év/hónap/nap/óra/perc/másodperc)
IP cím
Nem (ffi/nő)
NAIH-126485/2017
Az adtok kezelésének célja a Tchibo Budapest Kft. számára direkt marketing adatbázis építése direkt marketing célú megkereséshez hozzájárulás biztosítása.

Az adatátadás feltétele a Tchibo Budapest Kft. számára külön hozzájárulás adása, amit a nyereményjáték internetes felületén lehet megadni.
Az adatokat Adatkezelő csak a nyereményjáték lezárását követő 60 napig, vagy ha ez korábbi időpontra esik, az Ön hozzájárulásának visszavonásáig tárolja, az adatokat Adatkezelő a Tchibo Budapest Kft. számára ezen időtartam alatt adja át.

A Tchibo Budapest Kft. az Ön hozzájárulásának visszavonásáig tárolja és kezeli az adatokat.

A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy Ön az NN Biztosító Zrt. számára adjon direkt marketing célú hozzájárulást. A Fundamenta Lakáskassza Zrt , Tchibo Budapest Kft. számára adott direkt marketing célú hozzájárulás nem feltétele a nyereményjátékban való részvételnek.

A direkt marketing hozzájárulások keretében a megjelölt cégek a táblázatba szereplő kérdésre adott választ, valamint az ott jelölt adatokat fogják felhasználni direkt marketing üzenetek küldése céljából.

Az NN Biztosító Zrt. számára adott hozzájárulásra a hozzájárulás adás felületén feltüntetett NN Biztosító Zrt. adatkezelési tájékoztatója vonatkozik elsősorban, jelen tájékoztató az Ön teljes körű tájékoztatását szolgálja, hogy teljes mértékben átlássa a nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelési műveleteket, azonban az NN Biztosító a saját adatkezelési tájékoztatója alapján fog eljárni az adatkezelés során.

A Fundamenta Lakáskassza Zrt., Tchibo Budapest Kft. számára adott hozzájárulásra elsősorban a jelen tájékoztató előírásai vonatkoznak, az adatok átadása után azonban Fundamenta Lakáskassza Zrt. Tchibo Budapest Kft. is saját adatkezelési tájékoztatója alapján fog eljárni az adatok kezelése során.
Az összegyűjtött adatokat a nyereményjáték közben, illetve lezárulta után továbbítjuk az NN Biztosító Zrt., a Tchibo Budapest Kft. a Fundamenta Lakáskassza Zrt. számára.

A megjelölt cégek az adattovábbításért díjat fizetnek a szervezőnek. Szervező a megadott adatokat kifejezetten csak a nyereményjáték lefolytatása és az adatok átadásának biztosítása érdekében kezeli, direkt marketing célból saját maga számára nem gyűjti az adatokat.

Az adatátadás után az egyes adatkezelők az adatkezelést külön-külön végzik. Az adattovábbítás után az adatkezelés célja, hogy a jövőben az Ön részére termékeikről, szolgáltatásaikról telefonon vagy elektronikus úton (különösen az email címére) közvetlenül tájékoztassák, valamint azokat az Ön részére ilyen módon közvetlenül felajánlják.
A Szervezőn és a felsorolt adatkezelőkön kívül az Ön adatait más személyek nem ismerik meg.
A Szervező és az adatkezelők a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelveik összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Info. törvény);

1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;

1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

7. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Tájékoztatáshoz és tiltakozáshoz való jog

Bármikor jogosult tájékoztatást kérni postai, elektronikus, vagy telefonos úton a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken keresztül az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról.

Kérése esetén tájékoztatjuk:

a kezelt adatokról,

az adatkezelés céljáról,

jogalapjáról,

időtartamáról,

arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban, a tájékoztatás kérés formájától függően papír, vagy elektronikus úton adjuk meg.

Bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 nap alatt megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről tájékoztatjuk Önt.

Adatok törlése, helyesbítése, zárolása

Bármikor jogosult az általunk kezelt személyes adatai törlését, vagy a helytelenül rögzített személyes adatai helyesbítését kérni.

A törlési kérelmet csak akkor nem tudjuk teljesíteni, ha a törlés olyan iratra, okiratra is kiterjedne, amelyet törvényi előírás (pl.: a számvitelről szóló törvény) szerint meg kell őriznünk.

Ezen kívül zároljuk a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésünkre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot addig kezeljük, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.

A törlési, helyesbítési és zárolási kérelemnek a lehetőségekhez képest leghamarabb, de legfeljebb 25 napon eleget teszünk és értesítjük Önt. Ha kérelmének nem tudtunk helyt adni, ez esetben is 25 napon belül értesítjük.

Ha az adatot az Ön hozzájárulásával más személy számára továbbítottuk, az adattovábbítás címzettjét is értesítjük a szükséges lépésekről.
A nyereményjáték lezárása előtt a regisztrációt és az adatkezelési hozzájárulást visszavonni a Szervezőnél lehet. A játék befejezése után az adatkezelésről szóló hozzájárulást az egyes adatkezelőknél külön-külön kell visszavonni. Amennyiben Szervezőhöz juttattja el a hozzájárulását visszavonó nyilatkozatát, Szervező azt a megjelölt adatkezelők felé továbbítja.

Személyes adatainak kezeléséről és a személyes adatait érintő adatátadásokról az egeszsegkutatas2017@gmail.com kérhet tájékoztatást e-mail címe megadásával.

Az Adatkezelőknél az alábbi elérhetőségeken tud leiratkozni, valamint hozzájáruló nyilatkozatát visszavonni:
Plenaris Services Kft.
Levélben: 2097 Pilisborosjenő, Kavics utca 12.
E-mailben: egeszsegkutatas2017@gmail.com

NN Biztosító Zrt.
Levélben: 1069 Budapest, Dózsa György út 84/B
E-mailben: adatvedelem@nn.hu

Fundamenta Lakáskassza Zrt
Levélben: 1052 Budapest, Váci utca 19-21
Elektronikusan: https://www.fundamenta.hu/kapcsolat

Tchibo Budapest Kft.
Levélben: 2040 Budaörs, Neumann János u. 1.
Elektronikusan: levelek@tchibo.hu

9. Jogérvényesítés

Ön az Info.tv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

Panaszával fordulhat közvetlenül a Szervezőhöz vagy a további adatkezelőkhöz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben Ön a Nyereményjátékban való részvételhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Nyereményjátékban való részvétel során bármilyen módon kárt okozott, a Szervező és a további Adatkezelők jogosultak Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szervező és a további Adatkezelők ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megadnak az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Adatbiztonság

A nyereményjáték szervezése, valamint az adatok átadása során gondoskodunk az adatok biztonságos kezeléséről. Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót - az adatkezelés jogalapját, célját és a kezelt adatok körét érintő módosításokon kívül - egyoldalúan módosítsuk.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2017-08-08. napjától érvényes